Adatvédelmi tájékoztató

adatvédelmi, adatvédelmi tájékozató, Brand New DentAz Erdélyi Zoltán E.V mint a brandnewdent.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal működtetése keretében végzett adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi elveit.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük a Weboldal használata előtt, figyelmesen olvassa el jelen tájékozatót.

 1. Az Adatkezelő adatai:

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Erdélyi Zoltán Ev. (továbbiakban: Adatkezelő)

Cégnév: Erdélyi Zoltán E.V

Képviseli: Erdélyi Zoltán

Székhely: 2360 Gyál, Gesztenye utca 17

Nyilvántartási szám: 52350571

Email cím: info@brandnewdent.hu

A felhasználók a Weboldalon az alábbi módokon adhatnak meg magukról információkat:

A Weboldal igénybevétele során kifejezetten megadott és rendelkezésre bocsájtott személyes adatok (3. pont)

A Weboldal használatával összefüggő adatok az Adatkezelő részére. (4.pont)

 1. Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt

Cím: 1106 Budapest, Fehér u. 1. B. lépcsőház 7. em.

Email: info@mobicom.hu

 1. A Weboldal igénybevétele során kifejezetten megadott és rendelkezésre bocsájtott személyes adatok

A kezelt személyes adatok az ajánlat kérés során keletkezhetnek. Az Ajánlat kérés során a következő adatok kerülne megadásra:

 • teljes név
 • cég név
 • email cím
 • telefonszám
  • Az adatkezelés célja

Az ajánlatkérés során megadott adatok kezelésének célja az ajánlat pontos összeállítása illetve az ajánlat átadásának sikeressége. Az ajánlat átadása után pedig a Felhasználóval való folyamatos kapcsolat tartás.

 • Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés fennállásáig kezeli illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatok törlését de legkésőbb 1 évig.

 • A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatása ismeretében adott, önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó ezen hozzájárulását az ajánlatkérés elküldésével teszi meg.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg, 3. személy adatait csak annak írásos beleegyezésével adhatja meg.

 • Kik ismerhetik az adatokat?

A személyes adatok megismerésére csak kizárólag az Adatkezelő, annak munkatársai, és az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) jogosultak a hatályos jogszabályok alapján.

Az Adatkezelő kifejezetett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó írásos hozzájárulásával jogosult az adatok átadására 3. fél részére.

 • A Felhasználó jogai a kezelt adatokkal kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) munkanapon belül írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatainak módosítását, helyesbítését.

A Felhasználó jogosult bármikor kérni az adatinak törlését és zárolását – részben vagy egészben ingyenesen, indoklás nélkül. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnia kell az adatkezelés megszűnéséről. Egyúttal törli az felhasználót a nyilvántartásból.

Az Adatkezelő tájékoztatása, módosítás, törlés, zárolás iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségen fogadja: írásba, postai úton a 2360, Gyál, Gesztenye utca 17 vagy az info@brandnewdent.hu email címen fogadja.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéshez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közleménykutatás vagy tudomány kutatás céljára történik
 • valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben

 

 1. A Weboldal használatával összefüggő adatok az Adatkezelő részére

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az adatkezelő semmilyen, a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt olyan módon, mely alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

Ilyen adatok a Felhasználó számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálodnak és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Weboldal használatakor, illetve onnan való kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, így a felhasználó ezen adatai alapján nem beazonosítható. Ezen adatok különböző technológiák így cookie-k és naplófájlok alkalmazásával történik.

 • Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,b) az érintettek köre,c) az adatgyűjtés célja,

  d) az adatkezelés időtartama,

  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama

 • session cookie esetén a honlapok látogatásának befejezéséig,
 • KOidTrackUser cookie esetén 10 évig,
 • SMF_SESSION cookie esetén 10 napig,
 • isDisplayNewsletterPopUp cookie esetén 2 napigtart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 • Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

 • A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 • Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

A Felhasználó amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő fentiekben írt információkat gyűjtsön a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenet beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a weboldal bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogy egyébként cookie-k engedélyezésével lenne és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyan olyan mértékben biztosítani.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható,

legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

 

 1. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

 

Az adatvédelmi incidenst a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ ségeit;
 3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 4. ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A korábbi pont szerinti tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

 1. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a vállalkozás megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a vállalkozás az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

 

 1. Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

 1. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

–              2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

–              2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

–              2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

–              2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

–              2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

–              2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

–              16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

–              A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

–              GDPR (2016/679) EU rendelet

error: Az oldal másolás védelemmel ellátott